Loading ...

Privacyverklaring

Versie 12/04/2021

Deze verklaring is van kracht met ingang van 25 mei 2018.

Jouw privacy is belangrijk voor ons. Wij willen transparant zijn omtrent de persoonsgegevens die wij verzamelen, waarom wij die verzamelen en wat welke maatregelen wij voorzien om deze persoonsgegevens grondig te beveiligen. Lees deze Privacyverklaring aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over jouw rechten als betrokkene en over de manier waarop jouw persoonsgegevens verwerkt worden door de beheerders van waterinfo.be. Waterinfo.be is een website van de Vlaamse Milieumaatschappij, het Waterbouwkundig Laboratorium, De Vlaamse Waterweg nv en het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust.

Artikel 1 – Definities

Artikel 1 – Definities

 • “Wij”, “Onze”, “Ons” heeft betrekking op de partners van waterinfo.be (de Vlaamse Milieumaatschappij, het Waterbouwkundig Laboratorium, De Vlaamse Waterweg nv en het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust)
 • “Jij”, “Je”, “Jou”, “Jouw” heeft betrekking op: een bezoeker van waterinfo.be, alsook jij als individu van wie de beheerders van waterinfo.be persoonsgegevens verwerken bij de uitoefening van hun activiteiten (ook wel betrokkene genoemd).
 • “Persoonsgegevens” heeft betrekking op alle informatie die je als persoon kunnen identificeren (direct of indirect).
 • “Website” heeft betrekking op https://www.waterinfo.be, alsook alle webpagina’s, platformen, interactieve, interactieve functies, applicaties, widgets, blogs, sociale netwerken of andere documenten die een link posten naar deze Privacyverklaring, zijn onderworpen aan deze Privacyverklaring.
Artikel 2 - Wie is verantwoordelijk voor jouw persoonsgegevens (verantwoordelijke voor de verwerking)?

Artikel 2 - Wie is verantwoordelijk voor jouw persoonsgegevens (verantwoordelijke voor de verwerking)?

De stuurgroep van waterinfo.be, zoals opgericht in de samenwerkingsovereenkomst tussen de Vlaamse Milieumaatschappij, het Waterbouwkundig Laboratorium, De Vlaamse Waterweg nv en het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust, is de verantwoordelijke voor de verwerking van je persoonsgegevens.

Artikel 3 - Welke persoonsgegevens verzamelen wij over jou en waarom?

Artikel 3 - Welke persoonsgegevens verzamelen wij over jou en waarom?

 • Persoonsgegevens die jij aan ons geeft: wij verzamelen, bewaren en verwerken persoonsgegevens die jij aan ons verstrekt. Je kunt dergelijke informatie meedelen tijdens de volgende acties:
  • Wanneer je een vraag stelt via ons contactformulier, gebruiken we je naam en e-mailadres, om jouw vraag of klacht te kunnen beantwoorden.
  • Wanneer je een account aanmaakt op waterinfo.be, komt je emailadres als log-in terecht in onze databank. Alsook de extra informatie die je hier vrijblijvend aan kunt toevoegen (titel, naam, functie en professionele contactgegevens).

Artikel 4 – Waarvoor gebruiken wij jouw persoonsgegevens (doel en rechtsgrond van de verwerking)?

Artikel 4 – Waarvoor gebruiken wij jouw persoonsgegevens (doel en rechtsgrond van de verwerking)?

Als je ons jouw persoonsgegevens meedeelt, worden deze opgenomen in onze databank met als doel:

 • Je als geregistreerde gebruiker een betere website-ervaring of extra informatie te bieden;
 • De kwaliteit van onze diensten en informatie te verbeteren;
 • Je te informeren over nieuwe ontwikkelingen rond waterinfo.be;
 • Je te informeren over opleidingen en studiedagen die we organiseren;
Bovenvermelde verwerkingsdoeleinden zijn gerechtvaardigd vanwege de toestemming die we vragen alvorens de persoonsgegevens te verwerken.

Artikel 6 – Welke informatie deelt onze organisatie?

Artikel 6 – Welke informatie deelt onze organisatie?

De persoonsgegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden, zonder je uitdrukkelijke toestemming.

Artikel 7 - Hoelang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

Artikel 7 - Hoelang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

We zorgen dat de gegevens op een veilige manier bewaard blijven en dat we ze niet langer bijhouden dan nodig om de hierboven vermelde doeleinden te bereiken. De bewaartermijn van de gegevens hangt dus af van het doel waarvoor ze zijn verzameld. Als je wilt dat we jouw persoonsgegevens niet langer bijhouden of je wilt graag meer informatie over de bewaartermijnen die we hanteren, kan je hiervoor contact opnemen met ons via het contactformulier op waterinfo.be. Hoe je dit precies moet doen, kan je lezen onder ‘Artikel 10 – Waar kan je terecht met je verzoek om je rechten uit te oefenen?’ van deze Privacyverklaring.

Artikel 8 – De beveiliging van jouw persoonsgegevens

Artikel 8 – De beveiliging van jouw persoonsgegevens

We erkennen onze verantwoordelijkheid om voor de persoonsgegevens die we verwerkt, een gepast beveiligingsniveau te voorzien. We hebben dan ook verschillende maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang, bekendmaking, wijziging of vernietiging, rekening houdend met de risico’s die verbonden zijn aan de verwerking. Op organisatorisch vlak worden onder meer maatregelen met betrekking tot de beperkte toegang tot en monitoring van de gebouwen, systemen en bestanden geïmplementeerd. Ook technische maatregelen waaronder firewalls en encryptie, bescherming door middel van persoonlijke wachtwoorden en verificatie, alsmede verificatievereisten voor toegang tot persoonsgegevens op een ‘need-to-know’-basis worden voorzien. Op regelmatige tijdstippen wordt de doeltreffendheid van de geïmplementeerde maatregelen getest, beoordeeld, geëvalueerd en indien nodig aangepast.

Artikel 9 – Je rechten met betrekking tot je persoonsgegevens.

Artikel 9 – Je rechten met betrekking tot je persoonsgegevens.

We willen zo transparant en duidelijk mogelijk zijn omtrent de activiteiten waarvoor wij jouw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en beveiligen.

Recht op informatie en toegang
Je hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van je persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat wij van jouw persoonsgegevens maken en je kunt hiervan een kopie vragen. Je kunt op deze manier ook vragen hoelang wij jouw gegevens bewaren, op basis van welke rechtsgrond wij jouw gegevens verwerken enz. Door de uitoefening van dit recht kan je ook nagaan of de gegevens die wij van jou hebben wel correct zijn. Hoe je dit recht kan uitoefenen, kan je lezen onder ‘Artikel 10 – Waar kan je terecht met je verzoek om je rechten uit te oefenen?’ van deze Privacyverklaring.’

...

Artikel 10 – Waar kan je terecht met je verzoek om je rechten uit te oefenen?

Artikel 10 – Waar kan je terecht met je verzoek om je rechten uit te oefenen?

Indien je jouw rechten onder de AVG wilt uitoefenen of je hebt een vraag omtrent deze Privacyverklaring, kan je ons contacteren via het contactformulier op Waterinfo.be. Wij zullen alles in het werk stellen om je vragen en klachten zo goed mogelijk te beantwoorden of op te lossen. Mocht je daarna alsnog ontevreden zijn over de manier waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan, dan kan je op de website van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit meer informatie vinden over de stappen die je kan nemen.

Artikel 11 – Grensoverschrijdend verwerken van persoonsgegevens

Artikel 11 – Grensoverschrijdend verwerken van persoonsgegevens

We garanderen dat er geen overdracht van persoonsgegevens zal plaats vinden buiten Europa of de Europese Economische Ruimte (EER).

Artikel 12 – Wijzigingen aan deze Privacyverklaring

Artikel 12 – Wijzigingen aan deze Privacyverklaring

We behouden ons het recht om op elk gewenst moment deze Privacyverklaring aan te passen en up te daten door een nieuwe versie te plaatsen op onze websites. Wij raden je aan deze Privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je altijd van de inhoud van de geldende Privacyverklaring op de hoogte bent. We werken voor verschillende diensten samen met andere partners. We zijn niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van deze partners en staan niet in voor de inhoud van hun privacyverklaring. Wij raden je bijgevolg aan de privacy verklaring van deze partners dan ook te raadplegen voor meer informatie.